Đốt lồng đèn
Xây lồng kiệm
Đi kiện các nơi
Đi chơi các bà
Cây sanh cây đa
Cây cà cây muống
Cây chuộng cây lang
Ngẳng cơm ngẳng cá
Chập chạ đôi phương
Bốn phương nhà trời
Xin mời mụ bóng
Mụ mặc áo trắng
Mụ mặc áo đen
Mụ xây lồng đèn
Mụ cầm tay thụt!
Thụt!


Khảo dị:
Thụt ống tay rộng tay dài
Tay thiên tay thai
Mười hai mụ

Cây sanh cây đa
Cây cà cây muống
Cây chuộng cây lang
Ngẳng cơm ngẳng cá
Chập chạ đôi mươi
Trên trời sa xuống
Có hai
mụ bóng
Mụ trọng, mụ Trẹo
Mụ cầm tay bẹo
Mụ cầm tay thụt!
Thụt!
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001