Đố ai tát bể cấy kê,
Tát sông Bồ Đề nhổ mạ cấy chơi.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002