Để hơi mà tát nước bè,
Hoài hơi mà nói với bè trẻ ranh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001