Đền Đô kiến trúc tuyệt vời,
Thăng Long đẹp đất, đẹp người ngàn năm.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002