Đến ngày mồng sáu tháng ba,
Ăn cơm với cà, đi hội chùa Tây.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001