Đến đây sum họp vui cười,
Trước là lễ tổ, viếng nơi mộ phần.
Sau là tài tử giai nhân,
Hàn huyên kể nỗi kẻ gần người xa.
Gần xa ta cũng một nhà,
Cùng dòng Hồng Lạc cùng là viêm bang.
Chúc rằng phú quý thọ khang,
Tổ cho phúc trạch bình an muôn nhà.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001