Đến đây mừng cảnh mừng hoa,
Trước mừng lân lý, sau ra mừng nường.


Khảo dị:
Đến đây mừng cảnh hữu tình,
Trước mừng lân lý, sau mừng mình em đây.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001