Đến đây lạ bến, lạ rào
Hỏi con chim hồng nhạn ở phương nào lại đây?
Kẻo mai nhớ núi chim về
Ai nhớ chim muốn hỏi, biết thư đề ra sao?
- Em đây là con chim phượng
Chị em đó là con chim nga
Từ Bằng Sơn bay lại, bướm gặp hoa là tình
Hỏi anh quý tính phương danh
Mai đi đường gặp bạn, khỏi mang tiếng vô tình làm ngơ


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001