Đến đây chiếu trải trầu mời,
Can chi mà đứng giữa trời sương sa.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001