Đằng đông hửng sáng mất rồi,
Xin chào cô bác, giã người tôi thương.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001