Đắng cay cũng thể ruột rà,
Ngọt ngào cho lắm cũng là người dưng.


Khảo dị:
Đắng cay cũng chị em ta,
Dù ngọt như mía
cũng là người dưng.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001