Đắc thời đắc thế thì khôn
Sa cơ rồng cũng như giun khác nào
Sa cơ mới phải luỵ Tào
Những so tài sức thì tao kém gì
Ngựa mạnh đi chẳng quản đường dài
Nước kiệu mới biết tài trai anh hùng


Khảo dị:
Đắc thời đắc thế thì khôn
Sa cơ rồng cũng như giun khác nào
Sa cơ mới phải luỵ Tào
Những so tài đức thì tao kém gì
Ngựa mạnh đi chẳng quản đường dài
Nước kiệu mới biết tài trai anh hùng
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001