Đầu thì đội nón mõm bò,
Chân đạp mặt đất, tay gò càng xe.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001