Đầu làng có bụi chuối khô,
Trông về xóm bắc đôi cô chửa chồng.
Cây cao gió đập đùng đùng,
Ai về đằng ấy nhắn cùng đôi cô.


Khảo dị:
Đầu làng có bụi chuối khô,
Trông về xóm bắc đôi cô chưa chồng.
Cây cao gió dập đùng đùng,
Ai về đằng ấy nhắn giùm đôi cô.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975