Đầu làng cây duối, cuối làng cây đa.
Cây duối anh để làm nhà,
Cây đa bóng mát nàng ra anh chào.
Đôi tay nâng cái khăn đào,
Bằng khi hội hát anh trao cho nàng.
Túi anh những bạc cùng vàng,
Để anh kéo nhẫn cho nàng đeo tay.
Dù ai bấm chí nàng bay,
Thì nàng phải giữ nhẫn này cho anh.
Dù ai bẻ lá vin cành,
Thì nàng phải nhớ lời anh dặn dò.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001