Đầm Đại Từ hoa sen thơm ngát,
Giếng Đại Từ nước mát trong xanh.
Dòng Tô uốn khúc lượn quanh,
Đất nuôi trẻ nhỏ lừng danh trong ngoài.


Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002