Đấy song đây cũng mây liền,
Đấy có một tiền, đây cũng sáu mươi.


Khảo dị:
Đấy song đây cũng mây liền,
Đấy có quan quý, đây chín tiền sáu mươi.
Đấy song đây cũng mây liền,
Đấy quan, đây cũng chín tiền sáu mươi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001