Đấy, đây xứng đáng cũng vừa,
Xin đừng kén chọn, lọc lừa nơi nao.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)