Đạo trời báo phục chẳng lâu,
Hễ là thiện ác dáo đầu chẳng sai.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001