Đại vi đài vi các, tiểu vi đống vi lương
Anh chẳng tham rộng ruộng lớn vườn
Tham vì nhơn ngãi, cương thường mà thôi


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001