Đưa lên ta ví dăm ba,
Cho loan biết phượng, cho ta biết mình.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001