Được như lời nói không sai,
Tháng giêng anh mua gỗ để tháng hai đóng giường.
Nói rằng nường ở nhà nường,
Hồn bay thấp thoáng trong buồng nhà anh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001