Đường về Đông Việt loanh quanh
Đồng xanh làng đẹp như tranh hoạ đồ
Chiều về chim hót líu lo
Từng đoàn trẻ nhỏ hát nô trong làng


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001