Đường dài ngựa chạy cát bay,
Chàng về chốn cũ mấy ngày đến nơi.
- Đường dài ngựa chạy cát bồi,
Anh về trên xã một hồi đến nơi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001