Đường dài ngựa chạy cát bay,
Ngãi nhân thăm thẳm một ngày một xa.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009