Đường đi trên suối dưới đầm,
Sao anh chả bắc cây trâm làm cầu.
Kể ta đi lại đã lâu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001