Đường đi lên, thâm thâm dìu dịu,
Đường đi xuống, riu ríu hột châu.
Nhìn em không dám nhìn lâu,
Nhìn rồi thêm thảm thêm sầu bớ em.


Khảo dị:
Đường đi lên, thâm thâm dìu dịu,
Đường đi xuống, riu ríu hột châu.
Đôi đứa mình yêu mến đã lâu,
Nhưng mà phụ mẫu dứt cầu ái ân.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001