Đường đi cát nhỏ cỏ mòn,
Mấy lời hưu cựu bậu còn nhớ quên.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001