Đũa vàng đầu bịt đầu sơn,
Mấy lời bạn nói cảm ơn quá chừng.
Đó xa nhân ngãi đó mừng,
Đây xa nhân ngãi như gừng xát gan.
Ngồi buồn nhớ bạn thở than,
Kiểng xanh sao héo hỏi nàng tại ai?
Cá nằm trong chậu sè đuôi,
Mình về ở bển cho tôi theo cùng.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004