Đũa tre một chiếc khó cầm,
Nằm đêm nghĩ lại, thương thầm bạn xưa.


Khảo dị:
Đũa tre một chiếc khó cầm,
Thương nhau phải tính, thương thầm khó thương.
Đũa tre một chiếc khó cầm,
Thương nhau phải tính âm thầm sao nên.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975