Đùng đùng ngựa chạy qua truông,
Mảng mê con đĩ luông tuồng bỏ con.


Khảo dị:
Đùng đùng ngựa chạy qua truông,
Mảng mê con đĩ luông tuồng bỏ cơm.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001