Đôi tay cầm đôi ống tơ,
Rũ nhau ba mối cũng chờ mối anh.


Khảo dị:
Quay tơ phải giữ mối tơ,
Dù năm ba mối cũng chờ mối anh.
Quay tơ phải giữ mối tơ,
Dầu năm bảy mối phải chờ mối em.
Quay tơ phải giữ mối tơ,
Dầu năm bảy mối phải chờ mối anh.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975