Đôi ta thương mãi nhớ lâu,
Như sông nhớ nước, như ngành dâu nhớ tằm.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001