Đôi ta quấn quít tơ vương,
Ai cầm dao cắt đôi đường xa nhau.
Đôi ta chung một miếng trầu,
Kẻ về người ở dạ sầu tương tư.


Khảo dị:
Đôi ta quấn quít tơ vương,
Ai cầm dao cắt đôi đường xa nhau.
Đôi ta chung một miếng trầu,
Anh về để nhớ để sầu cho ai?
Nguồn:
1. Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001