Đôi ta như thuỷ với ngư,
Chàng như Dương Lễ, thiếp như Lưu Bình.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001