Đôi ta như thể đôi chim,
Ngày ăn tứ tản, tối tìm cội cây.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001