Đôi ta như tượng mới tô,
Như chuông mới đúc, như chùa mới xây.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001