Đôi ta như rắn với rồng,
Rắn thưa móng vút nhưng đồng vảy vi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001