Đôi ta như nước một chum,
Như hoa một chùm, như đũa một mâm.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001