Đôi ta như lụa gặp đào,
Như kiểng sầu gặp nước, dạ nào chẳng thương.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001