Đôi ta như lúa phơi màu,
Đẹp duyên thì lấy, tham giàu làm chi.
Đường đi những lách cùng lau,
Cha mẹ tham giàu ép uổng duyên con,
Đường dài ngựa chạy biệt tăm,
Người thương có nghĩa mấy năm cũng chờ.


Khảo dị:
Đôi ta như lúa phai màu,
Đẹp duyên thì lấy, tham giàu làm chi.
Nguồn:
1. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
3. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001