Đôi ta như chỉ xe mười,
Khi săn săn rứa, khi lơi lơi cùng.


Khảo dị:
Đôi ta như chỉ xe đôi,
Khi săn săn rứa, khi lơi lơi cùng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001