Đôi ta như chỉ xe ba,
Thầy mẹ xe ít thì ta xe nhiều.
Đôi ta như chỉ xe năm,
Thầy mẹ xe ít ta cầm ta xe.
Đôi ta như chỉ xe mười,
Thầy mẹ xe ít mượn người ta xe.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006