Đôi ta như chỉ, chỉ xe,
Xỏ kim, kim xỏ, may hè, hè may.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001