Đôi ta như cóc me tường,
Đã chót dan díu thời thương nhau cùng.


Khảo dị:
Đôi ta như cóc leo tường,
Đã chót dan díu thời thương nhau cùng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001