Đôi ta như đá với dao,
Năng liếc thời sắc, năng chào thời quen.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001