Đôi ta gặp nhau giữa đồng,
Người dưng ai biết vợ chồng ai hay.
Bây giờ ta gặp nhau đây,
Thuỷ chung ta ngỏ, lời nay trao lời.
Kìa kìa cá cũng tốt đôi,
Lúa kia con gái, cũng đến thời đâm bông.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004