Đôi ta chỉ quyết đôi ta,
Đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liều.


Còn có câu:
Yêu nhau chẳng quản đường xa.
Đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liều.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001