Đôi ta chẳng đặng sum vầy,
Khác nào chiếc nhạn lạc bầy kêu sương!


Khảo dị:
Đôi ta chẳng đặng sum vầy,
Khác nào chim nhạn lạc bầy kêu sương!
Nguồn:
1. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975