Đôi ta cách một con sông,
Muốn sang anh ngả cành hồng cho sang.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001